Chi tiết bài viết - Xã Trung Giang - Gio Linh

Thông tin chung về xã Trung Giang

Vị trí, địa lý, dân sốTrung Giang là một xã vùng biển nằm phía Đông Bắc huyện Gio Linh. Có diện tích đất tự nhiên là: 1.077,63 ha .Toàn xã có 4 Làng (5 thôn) trong đó có 2 thôn cửa lệch và 3 thôn bãi ngang; có 1.168 hộ và 4.865 nhân khẩu;. Có 55  hộ nghèo, chiếm 4,7%,; Hộ cận nghèo 50 hộ cận nghèo chiếm 4,3%. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Năm 2022,  phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, Đảng bộ, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".  Những kết quả đạt được của phong trào đã tác động tích cực vào các mặt đời sống xã hội: Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc được chú trọng. Phong trào đã tạo được sự lan toả trong cộng đồng dân cư và trở thành một phong trào tổng hợp gắn kết chặt chẽ giữa các ngành, các lĩnh vực, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực.