Văn Bản Xã - Xã Trung Giang - Gio Linh

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 140/KH-UBND KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI UBND XÃ TRUNG GIANG NĂM 2024 02/04/2024
2 140/KH-UBND KẾ HOẠCH Duy trì và nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS xã Trung Giang năm 2024 02/04/2024
3 143/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra Công tác CCHC năm 2024 02/04/2024
4 113/KH-UBND KẾ HOẠC Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn xã Trung Giang 18/03/2024
5 102/BC-UBND BÁO CÁO Công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024 Của ủy ban nhân dân xã Trung Giang 15/03/2024
6 97/kh-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triễn kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024 14/03/2024
7 91/KH-UBND KẾ HOẠCH Duy trì, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI) xã Trung Giang năm 2024 11/03/2024
8 92/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 11/03/2024
9 31/KH-UBND KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước xã Trung Giang năm 2024 22/02/2024
10 40/KH-UBND KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI UBND XÃ TRUNG GIANG NĂM 2024 24/01/2024
1 2 »